فضیلت نشستن در مسجد

نشستن در مسجد نزد من، از نشستن در بهشت، نيكوتر است؛ زيرا در بهشت، خشنودى من فراهم است و در مسجد ، خشنودى پروردگار من

[ #امام_على عليه السلام ]

إرشاد القلوب، ص۲۱۸

حضور در مسجد از نگاه پیامبر (ص)

نشستن در مسجد نزد من، از نشستن در بهشت، نيكوتر است؛ زيرا در بهشت، خشنودى من فراهم است و در مسجد ، خشنودى پروردگار من

” #امام_على عليه السلام ”

إرشاد القلوب، ص۲۱۸