زیارت و آثار آن در بخشش گناهان

میخوای از گناهان کاملا پاک بشی مثل روزی که از مادر متولد شدی؟!

ارسال نظر