برده دیگران یا بنده خدا سخنرانی استاد پناهیان

دانلود سخنرانی استاد پناهیان با موضوع بندگی خدا

سخنرانی استاد پناهیان با موضوع برده دیگران باشیم یا بندگی خداوند متعال رو کنیم.

ارسال نظر