سخنرانی استاد پناهیان - عنیمت شمردن فرصت

فرصت امروز رو بچسب؛
کار خوب رو به فردا ننداز!

سخنرانی استاد پناهیان

ارسال نظر