کفاشی که کفش امام زمان را تعمیر نکرد – استاد دارستانی

داستان دیدار سید کریم کفاش که خود امام زمان به دیدار ایشان می آمدند.

ارسال نظر