✅ از سه کس برحذر باش:

۱- خیانتکار
۲- ستمکار
۳- سخن چین

زیرا کسی که به خاطر تو به دیگری خیانت کند، به تو نیز خیانت می کند
و کسی که به خاطر تو به دیگری ستم کند به تو نیز ستم می کند
و کسی که برای تو سخن چینی کند بر ضد تو نیز سخن چینی خواهد کرد.

[ #امام_صادق علیه السلام ]

? میزان الحکمة ج۶ ص۲۰۰

ارسال نظر