آبرويت جامد است كه درخواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزى.

” #امام_علی علیه السلام ”

حکمت ۳۴۶ نهج البلاغه

ارسال نظر