خردمند كسى است كه زبان خود را در بند كشد.

«العاقِلُ مَن عَقَلَ لِسانَهُ»

#امام_علی علیه السلام

📚 غررالحكم حدیث ۵۰۲