سخنرانی دکتر رفیعی : سه چیز مهم برای انبیاء

تمام انبیا سه چیز برایشان مهم بود. و خداوند بخاطر این سه چیز کوتاه نمی آید و محکم می ایستد. این سه تا چیست:

❶ توحید: اعتقاد به خدای یگانه . که خداوند فرمودند هر چیزی را ممکن است ببخشم غیر از شرک. تمام انبیا اعم از حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت محمد و … این رو فرمودند.

❷ معاد: ۱۴۰۰ آیه درباره معاد در قرآن آمده است که مرتب خداوند ما یادآور می شود که به سوی او بازگردانده می شویم.

❸ عمل صالح: بالای ۸۰ مرتبه در قرآن «آمنوا و عملوا الصالحات» آمده است.

این مثلث سه ضلعی یعنی توحید، معاد(قیامت)، عمل صالح، را هر کسی در زمانی ترویج کرده او معصوم (امام یا پیغمبر) بوده، و باید به همان اعتقاد پیدا کرد. ائمه معصومین علیهم السلام هم هدف نهایی شان ایمان به توحید و معاد و عمل صالح در مردم است

ارسال نظر