مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز كن و هرگاه خواستى بيرون برو؛ زيرا [با صدقه دادن ]سلامت سفرت را مى خرى.

[ #امام_صادق عليه السلام ]

? ميزان الحكمه ج۵ ص۳۰۹

ارسال نظر