#فرصت_ها چون ابرها مى گذرد.

«الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ»

حکمت ۲۱ نهج البلاغه

«از آنهایی مباش
که با آرزوی دراز
#توبه را عقب انداختند.

گفتم که به پیری رسم و توبه کنم
آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد.

آیت الله مجتهدی (ره)

ارسال نظر