فرومایگی آن است، که مال بر انسان ها ترجیح داده شود.

” #امام_علی علیه السلام ”

غررالحکم حدیث ۱۳۲

ارسال نظر