نشستن در مسجد نزد من، از نشستن در بهشت، نيكوتر است؛ زيرا در بهشت، خشنودى من فراهم است و در مسجد ، خشنودى پروردگار من

[ #امام_على عليه السلام ]

إرشاد القلوب، ص۲۱۸

ارسال نظر