نظام دین دو چیز است:

۱- منصف بودن
۲- کمک مالی کردن به برادران

” #امام_علی علیه السلام ”

غررالحکم حدیث ۹۹۸۳

ارسال نظر