امام_على عليه السلام در نامه اش به كارگزارانش ـ :

قلم هاى خويش را تيز كنيد
و ميان سطرهاتان كم فاصله نهيد
و سخن هاى زياده برايم ننويسيد
و آن چه را مقصود است بياوريد و…

ارسال نظر