دنبال عيبهاى مردم نباش؛ زيرا عيبهايى كه در خودت هست ـ اگر خردمند باشى ـ مانع از آن مى شود كه از كسى عيب جويى كنى.

#امام_على عليه السلام

? غرر الحكم حدیث ۱۰۲۹۵

ارسال نظر