✦ حضرت زهرا سلام الله عليها از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، سوال کرد: کسي که نمـازش را سبک مي شمارد چه زن باشد و چه مرد باشد، چه هست بر ايشـان.

✦ فرمود: يا فاطمه کسي که نمازش را سبک بشمارد از مردها و زنها، خـدا او را به ۱۵ خصلت مبتلا مے‌کند ( خيلي تهديد کننده است )،

?شش تا در زندگـي دنيــــا
?و سه تا در وقت مـرگ
?و سه تا در قبـر و بـرزخ
? و سه تاي ديگر در قيامت است وقتي از قبرش خارج مي‌شود.

✅ اما شش خصلتي که خدا پيش مي‌آورد در دنيا براي کساني که نمــاز را کوچک مي شمارند

①⇜خدا برکت را از عمر او بر مےدارد
②⇜برکت را از روزيشــان هم بــر مي‌دارد.
③⇜خداي متعال سيمـاي صالحان را ازاو بر مےگيرد
④⇜هر عملي کہ انجام مےدهد از اعمال خير و عبادات، اجري به آن داده نمے‌شود.
⑤⇜دعای او مستجاب نمےشود.
⑥⇜از دعاي صالحان هم بي بهره مےشود

✅ سه بلای هنگام مردن

①⇜ با ذلت و خوری مےمیرد.
②⇜با گرسنگی مےمیرد
③⇜با تشنگی و حالت عطشِ او طوری است که اگر از نهرهای دنیا بیاشامد سیراب نمےشود.

✅سه بلایی که در قبر به او مےرسد

①⇜ مَلکی در قبر او گماشته مےشود که او را زجر مےدهد.
②⇜ قبر برایش تنگ مےگردد.
③⇜ قبرش تاریک و در ظلمت است

✅ سه بلای روز قیامت ✅

①⇜ مَلکی او را بر صورتش می کشاند و مردمان به او می نگرند.
②⇜دیگر آن که در حسابش سخت گیری مےشود.
③⇜خداوند نظر رحمت به او نمےفرماید و او را پاکیزه نمےکند و برایش عذاب دردناکی است.

〖از بیانات حجت الاسلام عالی〗

ارسال نظر