خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور برای مواسات و کمک به نیازمندان اتفاق بیفتد.

ارسال نظر